Top / Installmemo / Linux / Firewall

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSSfirewall-cmd --permanent  --add-port=1500/tcp
firewall-cmd --reload